page_banner

उत्पादन

  • Veterinary

    पशुवैद्यकीय

    अल्बेंडाझोल ra डोरामेक्टिन , फ्लोरफेनिकॉल , इमिडाक्लोप्रिड , मिलबेमायसिन ऑक्झिम , मोक्सिडेक्टिन , थायम्फेनीकोल , टिल्मिकोसिन टिल्मिकोसिन फॉस्फेट , टोलट्राझुरिल ula टुलाथ्रोमाइसिन la सेलेमेक्टिन qu सल्फॅडॅमिन